Identificació del responsable

La identificació del responsable del tractament de les dades és LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA, d’ara endavant “LLARS DE L’AMISTAT”. Les dades identificatives i de contacte es troben a l’avís legal de la pàgina web.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pot remetre a través dels diferents formularis i correus electrònics que apareixen a la nostra pàgina web són per:

• Formulari de “Contacte”: respondre les consultes i proporcionar informació demanada per l’interessat.

• Formulari “Treballa amb nosaltres”: participar en els processos de selecció de LLARS DE L’AMISTAT, així com que LLARS DE L’AMISTAT pugui comunicar-se amb l’interessat per oferir-li un lloc de treball.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a les finalitats especificades anteriorment, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen al mateix formulari mitjançant un (*), i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a les quals les demanem. L’enviament de les dades implica la seva autorització expressa a incorporar-les als nostres tractaments corresponents, sempre que LLARS DE L’AMISTAT ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per a qüestions necessàries per a la gestió de la petició.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en aquestes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir-hi incorporat fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran, en el cas de les consultes i peticions, fins que s’hagi respost l’interessat. En el cas dels processos de selecció es conservaran 1 any.

Drets dels interessats

Els interessats tenen dret a:

• Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.

• Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

L’interessat pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a LLARS DE L’AMISTAT, carrer Benedetti, núm. 60-62, 08017 Barcelona, referència “Protecció de Dades” o mitjançant correu electrònic a la següent adreça protecciodades@llarsamistat.org, referència “Protecció de Dades”, acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu.